Kalendarium

Szkoła Podstawowa nr 2 im. JanaWyplera

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432 z późn. zm) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz U. 2017 r. poz 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera

Termin

Zadanie

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

Zebrania z rodzicami

13 września 2018 r.

08 listopada 2018 r.

17 grudnia 2018 r.+ konsultacje

21 marca 2019 r.

16 maja 2019 r. + konsultacje

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi semestralnymi

21 grudnia 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna za pierwszy semestr

24 stycznia 2019 r.

Zakończenie I semestru

31 stycznia 2019 r.

Zebrania klasowe z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

31 stycznia 2019 r.

Konferencja podsumowująca pracę w I semestrze 2018/2019

28 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

  • część humanistyczna
  • część matematyczno – przyrodnicza
  • język obcy nowożytny

Egzamin dodatkowy:

  • część humanistyczna
  • część matematyczno – przyrodnicza
  • język obcy nowożytny

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

 

3 czerwca 2019 r.

4 czerwca 2019 r.

5 czerwca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi końcoworocznymi

13 maja 2019 r.

Zebranie klasowe z rodzicami klas trzecich gimnazjalnych informujące o wynikach egzaminów gimnazjalnych

19 czerwca 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna

( II semestr)

13 czerwca 2019 r.

Konferencja podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019

30 sierpnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

02 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r.

pozostałe dni do uzgodnienia

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 Ze względu na nieprzewidziane okoliczności powstałe w ciągu roku szkolnego powyższe terminy mogą ulec zmianie.